تبلیغات
مجتمع آموزشی و پرورشی نور - آیین نامه مجتمع های آموزشی و پرورشی
 
مجتمع آموزشی و پرورشی نور
تلفیقی از ایده ها،امکانات و منابع انسانی
 
 

مصوبه هشتصدو چهل و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ17/3/1390

موضوع:آیین نامه مجتمع های آموزشی و پرورشی

مقدمه:

در راستای تحقق اهداف سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران مصوب هشتصدو بیست و ششمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 2/5/89 آیین نامه مجتمع های آموزشی و پرورشی به شرح ذیل تصویب می شود.

ماده 1- تعریف:

مجتمع آموزشی و پرورشی به مجموعه ای از واحدهای آموزشی وپرورشی دولتی همجوار (در این آیین نامه مدارس تابعه نامیده می شود) در یک منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش اطلاق می‌شود که به طور متوالی و پیوسته و با مدیریت واحد درتمام دوره های تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) و در یک جنسیت برابر مفاد این آیین‌نامه و سایر مقررات فعالیت می‌کند.

تبصره1- مجتمع آموزشی و پرورشی می تواند شاخه ها و رشته های دوره متوسطه اعم از نظری، فنی و      حرفه ای و کاردانش را به صورت تلفیقی ارائه نماید.

تبصره 2- تشکیل مجتمع حداقل با دو مدرسه تابعه و در دو دوره تحصیلی متوالی بلامانع است مشروط بر آنکه در سال های بعد، مجتمع شامل هر سه دوره تحصیلی شود.

تبصره3- مدارس خاص دولتی(نمونه دولتی، شاهد، ایثاگران و استعدادهای درخشان و....) با هم نوع خود و با رعایت سایر مقررات مربوط می توانند به صورت مجتمع فعالیت ‌نمایند.

تبصره4- ایجاد مجتمع های آموزشی و پرورشی مدارس غیر دولتی با رعایت مقررات مربوط بلا مانع است.

تبصره 5- مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری برابر آیین نامه خاص خود تشکیل و فعالیت می کند.

تبصره 6- مدارس ضمیمه به عنوان یک واحد مستقل آموزشی وپرورشی محسوب نمی شود.

ماده 2- اهداف:

1- ارتقای کیفیت تعلیم وتربیت در مدارس با استمرار و توالی فعالیت های آموزشی و پرورشی در دوره های مختلف تحصیلی مبتنی بر مفاد سند تحول راهبردی و اهداف مصوب دوره های تحصیلی،

 

2- فراهم آوردن زمینه  شناخت کامل و جامع دانش آموزان در طولانی مدت و ایجاد هماهنگی و همسویی فزونتر در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به ایشان،

3- ارتقای شرایط کاری و صلاحیت حرفه ای معلمان، تبادل تجربیات و افزایش بهره وری و ترویج فرهنگ کارگروهی معلمان،

4- استمرار مدیریت، یکپارچگی و هم افزایی در مدیریت مدارس و استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی و تجهیزاتی آنها،

5- تسهیل امر نظارت و هدایت فعالیت های آموز شی و پرورشی،

6- شناخت دقیق خانواده ها و تقویت نقش متقابل خانواده و مدرسه در فرآیند تربیت دانش آموزان،

7- افزایش اقتدار و هویت مدرسه و ارتقای نقش آن به عنوان کانون تربیتی محله در سطح محلی و منطقه‌ای.  ماده 3- ارکان مجتمع:

الف- مدیر مجتمع:

مدیر مجتمع به عنوان رهبر آموزشی و پرورشی و نماینده آموزش وپرورش با رعایت ماده 5 این آیین‌نامه از سوی رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه انتخاب و برای مدت 5 سال منصوب می شود. مدیر مجتمع نسبت به کلیه ی امور مجتمع و مدارس تابعه آن مسئولیت یکسان داشته و وظایف زیر را به عهده خواهد داشت:

1- ایجاد هماهنگی و همسویی بین اهداف و برنامه های مدارس تابعه و برنامه ریزی برای تحقق اهداف و ارتقای کیفیت آموزشی وپرورشی مدارس تابعه مبتنی بر مبانی تعلیم و تربیت اسلامی،

2- برنامه ریزی برای استفاده بهینه مدارس تابعه مجتمع از نیروهای انسانی، امکانات وتجهیزات و منابع یکدیگر،

3- سیاستگذاری و هماهنگی فعالیتهای علمی، فوق برنامه و اردوهای دانش آموزی در مدارس تابعه به ویژه آموزش قرآن و اقامه نماز،

4- برنامه ریزی برای توسعه دوره های تحصیلی بر اساس مقتضیات و نیازهای محلی و اعلام آن به اداره آموزش وپرورش منطقه،

5- نیازسنجی علمی کارکنان مجتمع و برنامه ریزی برای برگزاری نشست های علمی و آموزش ضمن خدمت و دانش افزایی ایشان،

6- نظارت و ارزیابی امور آموزشی و پرورشی، اداری و مالی مدارس تابعه و اتخاذ تدابیر تعالی بخش بر اساس نتایج حاصله،

7- ارزشیابی از عملکرد مدیران مدارس تابعه و برنامه ریزی برای ارتقای صلاحیت های حرفه ای و مهارت رهبری آموزشی آنها،

8- اجرای مصوبات شورای مجتمع و تلاش برای ارتقای مدارس تابعه به سطحی برتر در منطقه و استان در ابعاد آموزشی و تربیتی،

9- مشارکت در تدوین برنامه سالانه مدارس تابعه ونظارت بر حسن آنها،

10- انجام اموری که عنداللزوم از سوی آموزش و پرورش به مدیران مجتمع واگذار می شود.

تبصره- انجام مکاتبات،گزارش ها و پیگیری های اداری مدارس تابعه با اداره آموزش و پرورش منطقه مربوط و ارجاع بخشنامه ها به مدارس تابعه با مدیر مجتمع خواهد بود و لیکن اطلاع رسانی آن به افراد ذی‌نفع، برعهده مدارس تابعه است.

ماده4- به هر مجتمع دولتی یک نفر به عنوان‹ مدیر مجتمع›[1] اختصاص می‌یابد که در یکی از مدارس تابعه مستقر می شود.

ماده5- شرایط احراز مدیر مجتمع به شرح زیر است:

1- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (ترجیحا در رشته های علوم تربیتی)،

تبصره- در مناطقی که به دلیل شرایط خاص، کمبود نیروی انسانی وجود دارد با موافقت مدیر کل آموزش و پرورش استان می‌توان از افراد واجد شرایط دارای مدرک تحصیلی لیسانس استفاده نمود.

2- دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت موفق آموزشی و پرورشی و برخوردار از نگرش علمی، خلاق و تعالی جویانه به فرایند تعلیم و تربیت،

3- دارا بودن توان و سابقه مدیریتی موفق در مدارس و برخوردار از روحیه مشارکت پذیری و کار گروهی.

تبصره- شرایط  فوق جایگزین بند ب شرایط اختصاصی مندرج در مصوبه شرایط احراز مدیریت مدارس       می شود و سایر شرایط مندرج در مصوبه مذکور برای مدیران مجتمع به قوت خود باقی است.

ماده6- ارکان مدارس تابعه مطابق آیین نامه اجرایی مدارس همانند سایر مدارس خواهد بود؛ لیکن مدیر مجتمع برای ایجاد هماهنگی بیشتر و هم افزایی ارکان مدارس می تواند نشست‌های مشترکی را بین ارکان مدارس تابعه برگزار کند. .

ب- شورای مجتمع:

به منظور سیاست گذاری و تعیین چارچوب کلی برنامه های دراز مدت و سالانه مجتمع و مشارکت مدیران و مسئولان در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری های مجتمع، شورای مجتمع با ترکیب و وظایف زیر تشکیل می شود:

1- ترکیب اعضا:

1-1- مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی به عنوان رئیس شورا

2-1- مدیران هر یک از مدارس تابعه

3-1- رؤسای انجمن های اولیا و مربیان هر یک از مدارس تابعه

4-1- نماینده شورای معلمان هر یک از مدارس تابعه

تبصره 1- دبیر شورای مجتمع از بین اعضا توسط رئیس شورا انتخاب می شود

تبصره2- شورای مجتمع حداقل هر ماه یک بار با دعوت رئیس شورا تشکیل می شود .جلسات شورا  با شرکت حداقل دو سوم اعضای شورا رسمیت می یابد و تصمیمات آن در حدود اختیارات و مقررات با آرای اکثریت اعضای حاضر معتبر است.

تبصره 3- رئیس شورا می تواند از نماینده شورای دانش‌آموزی، اولیا دانش‌آموزان، صاحب‌نظران و افراد        ذی ربط بر حسب مورد برای شرکت در جلسات شورای مجتمع دعوت نماید.

2- وظایف و اختیارات شورا:

1-2- بررسی و تصویب برنامه دراز مدت و سالانه مجتمع و مدارس تابعه به پیشنهاد مدیر مجتمع،

2-2- فراهم آوردن امکانات و شرایط لازم برای تحقق اهداف و برنامه های آموزشی و پرورشی،

3-2- پیش بینی برنامه های لازم برای تعمیق باورهای دینی و اعتقادی دانش آموزان، گسترش فعالیت‌های قرآنی، فرهنگی، هنری، ادبی و ورزشی و ارتقای سطح سلامت روحی و روانی آنها و بهداشت مدارس و نظایر آن،

4-2- فراهم آوردن زمینه مشارکت دانش آموزان در فعالیت های تربیت اجتماعی و نیز برنامه های آموزشی و تربیتی و پژوهشی مدارس،

5-2- بررسی فعالیت شوراهای مدارس تابعه و ارایه راهکارهای بهبود عملکرد آنها برای استفاده بهینه از مشارکت معلمان، دانش آموزان و خانواده ها در طرح ها و برنامه های مدارس،

6-2- بررسی و تصویب برنامه ها برای استفاده بهینه مدارس تابعه از نیروهای انسانی، امکانات و تجهیزات و منابع یکدیگر ،

7-2- بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه ها در جهت شناسایی و جذب افراد لازم التعلیم و بازمانده از تحصیل در دوره‌های مختلف تحصیلی و در محدوده جغرافیایی مجتمع،

8-2- بررسی برنامه های نیازسنجی علمی کارکنان مجتمع و برنامه ریزی برای توانمند سازی و اجرای                 آموزش های مورد نیاز آنها و برگزاری نشست های علمی با رعایت مقررات مربوط،

9-2- جلب مشارکت‌های مردمی و کمک‌های خیرین و نیکوکاران و نهادهای غیردولتی به ویژه انجمن‌های اولیا و مربیان.

10-2- بررسی، تصویب و نظارت بر فعالیت های علمی، فوق برنامه و اردوهای دانش آموزی برابر دستورالعمل های مربوط،

11-2- برنامه ریزی و تصویب آموزش های خانواده در مدارس تابعه مجتمع،

12-2- برنامه ریزی جهت توسعه محلی و منطقه ای و تعامل اثر بخش و مفید مجتمع با مراکز مذهبی، علمی و پژوهشی منطقه.

تبصره- اداره آموزش وپرورش منطقه یا ناحیه می تواند، انجام امور قابل تفویض از جمله برگزاری دوره های ضمن خدمت، برنامه ریزی و تشکیل کلاسهای جبرانی و فوق‌ برنامه، امتحانات هماهنگ منطقه‌ای دوره های تحصیلی مدارس تابعه (اعم از طراحی سوال، تکثیر ، ارسال و نظارت) و برخی از وظایف کمیسیون خاص ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی (به شرح پیوست) ‌را به شورای مجتمع تفویض نماید.

ماده 7- مدارس تابعه از نظر فعالیت های آموزشی، پرورشی، اداری و منابع مالی در چارچوب مفاد این      آیین نامه زیر نظر مدیر مجتمع اداره می شوند.

ماده 8- امور اداری مجتمع‌:

1- گواهینامه های تحصیلی دوره های تحصیلی علاوه بر مراجع قبلی باید به تأیید و امضای مدیر مجتمع نیز برسد که لازم است مراتب در نمون برگ مدارک مذکور اصلاح شود.

2- بررسی و انسداد دفاترآمار و ارزشیابی تحصیلی و تربیتی ( امتحانات) مدارس تابعه توسط مدیر مجتمع به عنوان نماینده اداره آموزش و پرورش انجام می شود.

3- ارزشیابی مدیر مجتمع براساس ضوابط و مقررات مربوط توسط اداره آموزش و پرورش انجام می‌شود.

4- دانش‌آموزان ثبت نام شده در مجتمع می توانند با رعایت سایر شرایط تا پایان دوره متوسطه در مجتمع ادامه تحصیل دهند.

5- مجتمع آموزشی و پرورشی دارای مهر مستقلی خواهد بود که در مکاتبات وانجام امور اداری از آن استفاده می شود.

6- هر یک از مدارس تابعه مهر مستقلی خواهند داشت که نام مجتمع و مدرسه تابعه درآن درج شده است.

ماده9– امور مالی مجتمع:

1- مجتمع دارای یک حساب بانکی متمرکز خواهد بود که با دو امضا از سه امضا (مدیر مجتمع به عنوان امضای ثابت- نماینده مدیران مدارس تابعه به نمایندگی از دیگر مدیران و نماینده رؤسای انجمن های اولیا و مربیان مدارس تابعه) قابل برداشت است.

2- کمک های اولیای دانش آموزان، شوراهای آموزش وپرورش استان و شهرستانها و اعتبارات متمرکز حوزه ستادی و سرانه دانش آموز ان مدارس تابعه و..... به حساب متمرکز مجتمع واریز می شود.

3- وجوه واریزی به حساب متمرکز مجتمع، متناسب با تعداد دانش‌آموزان، برنامه های سالانه، میزان محرومیت و...... در چارچوب مقررات و شاخص‌های مربوط، به پیشنهاد مدیر و تصویب شورای مجتمع در اختیار مدارس تابعه قرار می گیرد.

تبصره- کمک های مردمی خاص هر مدرسه در سر فصل جداگانه ای ثبت و درهمان مدرسه هزینه می شود..

4- هزینه های مربوط به برنامه های مشترک مدارس تابعه و یا خرید ملزومات و تجهیزات به صورت متمرکز براساس آیین نامه مالی مدارس و از محل حساب بانکی مجتمع انجام می شود.

5- مسئولیت نظارت برعملکرد و رسیدگی مالی مجتمع به عهده اداره آموزش و پرورش منطقه مربوط               می باشد.

سایر موارد:

ماده10- مدیر مدرسه تابعه بر اساس شرایط احراز مدیریت مدارس (مصوب شورای عالی آموزش و پرورش) توسط مدیر مجتمع برای تأیید و صدور ابلاغ به اداره آموزش و پرورش منطقه پیشنهاد می شود.

ماده11- عنوان مدیر مدارس تابعه به ‹ معاون مجتمع و مدیر مدرسه› تغییر یافته و براساس شرح وظایف مندرج درآیین نامه اجرایی مدارس (به استثنا وظایفی که در این آیین نامه به مدیر مجتمع واگذار شده است) انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده12- معاون یا معاونان مدرسه تابعه توسط مدیر مدرسه مربوط پیشنهاد و پس از تأیید مدیر مجتمع برای تأیید و صدور ابلاغ به اداره آموزش و پرورش منطقه معرفی می شود.

ماده13- سازمان نوسازی و تجهیز مدارس موظف است در شهرها به ویژه در مناطق پرجمعیت، ساخت و ساز فضاهای آموزشی و پرورشی را با معماری اسلامی – ایرانی و در قالب مجتمع (مرکب از دوره های مختلف تحصیلی ) که از نظر فضای فیزیکی مستقل و کاملا در مجاور هم باشند، طراحی و اجرا نمایند.

ماده14- به منظور شناسایی و شکوفایی استعداد های دانش آموزان و هدایت تحصیلی و تربیتی ایشان و ارائه خدمات  مشاوره ای مطلوب بر حسب ویژگی های آنان، فرایند و عملکرد تحصیلی هریک از دانش آموزان در طول دوران تحصیل با رعایت اصول تربیتی ثبت می شود. دستور العمل این بند حداکثر ظرف مدت شش ماه  توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده15- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش موظف است گزارش ارزشیابی این آیین نامه را دو سال پس از اجرای  آن به شورای عالی آموزش وپرورش ارائه نماید.

ماده16- مواردی‌که در این آئین نامه به آن اشاره نشده است مطابق با مصوبات شورای‌‌عالی و دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

 

موضوع : آیین نامه مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری در هشتصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش تاریخ17/3/1390 به تصویب رسید.

مهدی نوید                                                                          حمیدرضا حاجی بابایی

دبیر شورا                                                                                  رییس جلسه

 

آیین نامه مجتمع های آموزشی و پرورشی مورد تایید است

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش

 

 

 

 

 

مصادیق اختیارات کمیسیون خاص ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی قابل تفویض به شورای مجتمع(موضوع تبصره ذیل وظایف و اختیارات شورای مجتمع)

 

1- صدورمجوز ثبت نام درمدرسه بدون حضور در کلاس براى دانش آموزى که به‏علت بیمارى خاص قادر به حضور درکلاس نمى‏باشد.

2- ایجاد تسهیلات براى برگزارى امتحان به صورت چندگزینه‏اى ،املاء صحیح غلط ، دادن وقت  ‏اضافى، جایگزین کردن نمره بخش کتبى به جاى شفاهى یا بالعکس درامتحانات داخلى باتوجه به شرایط خاص جسمانى افراد (اختلالات حرکتى ، ناسازگار بدنى، عدم تعادل  بدنى ) به  تشخیص  پزشک معتمد.

4- صدور مجوز برگزارى ‏امتحان ‏در خارج‏ از مدرسه ‏از دانش‏آموزى‏ که ‏به ‏تشخیص‏ پزشک‏ معتمد قادر به حضور در جلسه ‏امتحانى مدرسه‏ نیست و امتحان‏ مربوط به ‏صورت‏ نهایى‏ برگزار  نمى‏شود.

4ـ صدورمجوز اخذ امتحان پیش از موعد در دروسى که امتحانات آنها بصورت نهایى نیست، حداکثر یکماه  قبل از شروع امتحانات پایانى از دانش آموزى که به ضرورت به ‏اتفاق والدین خود به خارج از کشور عزیمت خواهدکرد.

5- صدور مجوز ثبت نام ازدانش آموزى که به دلایل موجه قبل ازشروع سال یا نیمسال تحصیلى موفق به ثبت نام نشده است.

6- صدور مجوز اخذ امتحان از دانش آموزانى که امتحانات آنها به علل مختلف از قبیل حوادث غیرمترقبه  و بلایاى طبیعى برگزار نشده و یا اوراق امتحانى آنان مفقود یا معدوم گردیده است در اولین  فرصت و حداکثر تا یکماه پس از پایان ایام امتحانات در دروسى که امتحان آنها به صورت داخلى برگزارمى‏شود.

7- صدور مجوز انتقال از یک مدرسه به مدرسه دیگر در همان منطقه یا از یک منطقه به منطقه  دیگر برای دانش آموزان متقاضی انتقال پایه های اول تا چهارم ابتدایی و اول و دوم راهنمایی  تحصیلی حداکثر تا یک هفته قبل از شروع امتحانات پایانی

8- تمدید مهلت ارائه مدارک هویتى و تحصیلى دانش آموزى که به استناد ماده 33 آیین نامه اجرایى مدارس به صورت مشروط ثبت نام شده ‏است تا قبل از شروع امتحانات نوبت اول

9- صدور مجوز ثبت نام و ادامه تحصیل تا پایان سال تحصیلی برای دانش آموزان فاقد شناسنامه  دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و همچنین تمدید رأی ثبت نام وادامه تحصیل آنان در سال های آتی در صورت عدم ارائه شناسنامه (تسلیم هرنوع گواهی یا مدرک تحصیلی منوط  به ارائه اصل شناسنامه است)

 [1] - با توجه به تجمیع واحدهای آموزشی  و امکان استفاده بهینه از تعداد نیروهای انسانی موجود مدارس، در سرجمع  نیروی انسانی مجتمع،  افزایشی  ایجاد نخواهد شد.

نوع مطلب : اهداف و برنامه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 10 اسفند 1396 07:37 ب.ظ
سلام دوستان، این مقاله فوق العاده در مورد فرهنگ و به طور کامل توضیح داده شده است،
تمام وقت آن را نگه دارید
جمعه 4 اسفند 1396 02:49 ق.ظ
سلام به هر بدن، اولین بار من یک بازدید سریع از این وبلاگ را پرداخت می کنم؛
این وب سایت شامل اطلاعات قابل توجه و در واقع عالی برای خوانندگان است.
پنجشنبه 3 اسفند 1396 06:38 ب.ظ
یک شخص اساسا یک دست را به دست می دهد تا به طور جدی پست هایی را که می خواهم بسازم
حالت. این اولین بار است که من صفحات وب خود را مکررا و به این نقطه؟
من با تحقیقاتی که انجام دادید برای ایجاد این پست واقعی باور نکردنی را شگفت زده کردید.
وظیفه عالی!
دوشنبه 2 بهمن 1396 08:38 ب.ظ
تبادل لینک هیچ چیز دیگری جز آن است که تنها قرار دادن لینک وبلاگ شخص دیگری در صفحه شما در مناسب است
محل و شخص دیگری نیز در پشتیبانی حمایت خواهد کرد
از تو.
جمعه 3 آذر 1396 06:58 ب.ظ
سلام به همه، چطور است، من فکر می کنم هر کس از این بیشتر است
وب سایت، و دیدگاه های شما به دلخواه برای بینندگان جدید طراحی شده است.
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:40 ب.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your website to come back in the future.
Cheers
یکشنبه 14 آبان 1396 12:06 ق.ظ
چه اتفاقی می افتد، هر بار که من برای بررسی پست های وبلاگ در اینجا در اوایل صبح استفاده می کنم، زیرا دوست دارم بیشتر و بیشتر ببینم
بیش.
چهارشنبه 10 آبان 1396 09:18 ب.ظ
آها، مکالمه خوبی در مورد این نوشتار در این مکان در این وبسایت دارم
همه چیز را بخوانید، بنابراین در این زمان من نیز اظهار نظر اینجا.
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:38 ب.ظ
سلام من خیلی هیجان زده بودم وب سایت شما را پیدا کردم، من واقعا شما را به طور تصادفی پیدا کردم، در حالی که من برای چیز دیگری به Google نگاه کردم، صرفنظر از اینکه من هستم
در اینجا اکنون و فقط می خواهم به لطف بسیار زیادی برای یک قابل توجه است
پست و کل وبلاگ جالب (من نیز موضوع / طراحی را دوست دارم)،
من وقت ندارم که همه چیز را در آن لحظه بررسی کنم، اما کتاب آن را مشخص کرده ام و همچنین اضافه کردم
در خوراک RSS شما، بنابراین زمانی که من زمان دارم من را به خواندن یک معامله بزرگ است
بیشتر، لطفا کار فوق العاده ای را ادامه دهید.
سه شنبه 9 آبان 1396 07:24 ب.ظ
It's wonderful that you are getting ideas
from this piece of writing as well as from our argument made here.
دوشنبه 8 آبان 1396 08:41 ب.ظ
آیا تا به حال در مورد ایجاد یک کتاب الکترونیک یا نویسنده مهمان در وبلاگ های دیگر فکر کرده اید؟
من یک وبلاگ براساس اطلاعاتی که شما در آن بحث می کنید متمرکز هستم
و دوست دارد که شما بعضی از داستان ها / اطلاعات را به اشتراک بگذارید. میدانم
بینندگان من ارزش کار شما را خواهند داشت. اگر شما حتی از راه دور علاقه مند هستید،
احساس می کنم به من یک ایمیل بفرستم
دوشنبه 8 آبان 1396 06:47 ق.ظ
من همیشه برای مطالعه پست در مقالات خبری مورد استفاده قرار گرفتم، اما حالا که من کاربر اینترنت هستم، از حالا هم هستم
با استفاده از شبکه برای مقالات یا بررسی، به لطف وب.
دوشنبه 8 آبان 1396 05:04 ق.ظ
با توجه به اینکه مطالب زیادی نوشته شده است، هرگز به هیچ وجه مشکلی نداشته باشید
پلگوریتم یا نقض کپی رایت؟ سایت من دارای محتوای بسیار منحصر به فردی است که من آن را ایجاد کرده ام
من خودم و یا برون سپاری اما به نظر می رسد بسیاری از آن ظاهر آن را
در سراسر وب بدون مجوز من آیا تو
می دانید هر روش برای کمک به جلوگیری از محرمانه بودن مطالب من واقعا از آن قدردانی میکنم
شنبه 29 مهر 1396 09:14 ب.ظ
وقتی کسی به دنبال چیز حیاتی خود است، بنابراین او نیاز دارد
در جزئیات موجود، به طوری که چیزی در اینجا نگهداری می شود.
شنبه 15 مهر 1396 05:11 ب.ظ
من بیشتر از این خوشحال هستم که این سایت عالی را پیدا کنم من می خواستم از وقت شما برای خواندن فوق العاده آن تشکر کنم
من قطعا هر کمی از آن را دوست داشتم و من کتاب شما را برای دیدن اطلاعات جدید در سایت خود مشخص کرده ام.
یکشنبه 19 شهریور 1396 06:43 ب.ظ
من واقعا دوست دارم که شما هم بچه ها هستید. این نوع
کار هوشمندانه و گزارشگری! نگه دارید
بچه ها آثار بسیار جذابی را شامل می شود که شما عزیزان خود را به وبلاگ خود اضافه کرده اید.
یکشنبه 19 شهریور 1396 01:35 ب.ظ
سلام به همه، این اولین بار من در این سایت بازدید می کنم، و نوشتن مقاله در واقع برای آن طراحی شده است
من، این پست ها یا بررسی ها را ادامه دهید
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:00 ق.ظ
سلام، همه چیز کاملا در اینجا اتفاق می افتد و البته هر کس حقایق را به اشتراک می گذارد، این است
واقعا عالی، نگه داشتن نوشتن.
جمعه 17 شهریور 1396 06:27 ب.ظ
مقاله بزرگ نوشتن چنین نوع اطلاعاتی را در صفحه خود نگه دارید.
من واقعا از آن تحت تاثیر قرار گرفتم
سلام، شما کار فوق العاده ای انجام داده اید. من مطمئنا آن را به طور جداگانه digg و
توصیه به دوستان من من مطمئن هستم که از این سایت سود خواهند برد.
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:24 ب.ظ
What's up, after reading this remarkable piece of writing i am also cheerful to share my experience
here with colleagues.
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:51 ب.ظ
Hello there I am so delighted I found your web site, I
really found you by accident, while I was searching on Yahoo for something
else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks
for a remarkable post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I
don’t have time to read it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds,
so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb work.
یکشنبه 4 تیر 1396 07:45 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آغاز آیا نه کار کاملا با من پس
از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما قادر به من
مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی که.
من این کردم مشکل خود را با فراز در منطق و شما ممکن است را خوب
به پر همه کسانی معافیت. در
این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من خواهد قطعا بود مجذوب.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:34 ق.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین اصل آیا واقعا کار درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع قادر به
من مؤمن اما تنها برای while. من هنوز
مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک خواهد را خوب به
کمک پر کسانی که شکاف. در صورتی که شما در واقع
که می توانید انجام من خواهد مطمئنا بود در
گم.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:24 ق.ظ
Wow, this paragraph is nice, my sister is analyzing such things, thus I am going to let know her.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 01:52 ق.ظ
Very good article. I'm experiencing a few of these issues as well..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


تغییر ثابت ترین واژه است

مشارکت راه را کوتاه خواهد کرد

دست محبت الهی برسرجماعت است

مدیر وبلاگ : مجتمع آموزشی پرورشی نور
نظرسنجی
آیا شما با ایجاد و توسعه مجتمع های آموزشی شهری موافقید؟آیا شما با ایجاد و توسعه مجتمع های آموزشی شهری موافقید؟آیا شما با ایجاد و توسعه مجتمع های آموزشی شهری موافقید؟آیا شما با ایجاد و توسعه مجتمع های آموزشی شهری موافقید؟آیا شما با ایجاد و توسعه مجتمع های آموزشی شهری موافقید؟آیا شما با ایجاد و توسعه مجتمع های آموزشی شهری موافقید؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :